KONSOLIDERING FOR FREMTIDEN

De siste årene har BI gjennomført store omstillinger. 2012 er ikke noe unntak. Vi har konsolidert vårt studietilbud og distribusjonssystem. Studier er omorganisert eller lagt ned. Fra å ha tretten studiesteder rundt i landet, har vi nå fire tilbake: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi konsentrerer oss om de store studiebyene.

Omstillingen følger av BIs strategi for perioden 2010 – 2014. Målet er å løfte oss slik at vi kan hevde oss blant de beste europeiske handelshøyskolene. Da må vi vi spisse og konsentrere ressursene våre. Vi må prioritere hvilke fag vi skal være spesielt gode på. Fagmiljøene må ha kritisk masse for å være tunge nok. Forskningsbasert undervisning har klare stordriftsfordeler.

Rektor Tom ColbjørnsenBI var lenge en desentralisert skole med mange kurs og lokale studiesteder. Tiden har imidlertid løpt fra denne modelen. Studentene samler seg nå i store studiebyer. Konkurransen blir interna­sjonal. Næringslivet vil ha kandidater og ­kompetansestøtte fra skoler som hevder seg internasjonalt. Da må ressursene spisses inn mot forskningsbaserte stu­dier som studenter og bedrifter trakter etter, som er bærekraftige på sikt, og som BIs fagmiljøer er store og tunge nok til å levere på høyt internasjonalt nivå.

Ikke alle har vært like glade for disse omstillingene. Jeg har stor respekt for at medarbeidere misliker at studier og kurs, som de har lagt mye arbeid i, legges ned. Det samme gjelder ordførere som enga­sjerer seg når BI trekker seg ut av deres lokalsamfunn. Vi kunne kanskje fortsatt en stund til med en spredt modell. Men på sikt har vi ikke noe valg. Vi makter ikke møte den internasjonale konkurransen så lenge våre knappe ressurser er spredt på små fagmiljøer med få studenter. Derfor har vi tatt omstillingene nå, mens BI har ressurser og økonomi til å gjennomføre dem på en ansvarlig måte overfor studenter og ansatte.

Rektor Tom ColbjørnsenFaglige og andre ressurser vi har frigjort gjennom konsolideringen brukes nå til å forbedre og styrke skolen. Nedleggelser går sammen med investeringer i våre faglige satsingsområder, og i å utvikle de studiestedene som vi satser videre på. Studentene merker dette med flere lærere å forholde seg til, med tettere oppfølging, og med bedre læringsfasiliteter. I tillegg skal et omfattende investerings­program bringe BI i front med å ta i bruk digitale løsninger for undervisning og eksamener.

Vi planlegger ikke flere strategisk motiverte kutt i denne omgang. Men det er selvsagt umulig å garantere at alt BI driver med i dag skal fortsette i all fremtid. BI har ikke noe sugerør i statskassen som gjør det mulig å tenke slik. Vi må omstille oss i takt med etterspørselen. Samtidig øker konkurransen. Det skaper et visst press og en viss usikkerhet. Men det må vi leve med, og det har vi heller ikke vondt av. BI ville ikke ha vært der vi er i dag dersom de som har bygget opp skolen ikke hadde vært nødt til hele tiden å være på hugget for å levere forskningsbasert undervisning som både er faglig på topp, og utløser betalingsvilje i markedet for høyere utdanning.