Årsresultat

I 2013 oppnådde Handelshøyskolen BI en total omsetning på 1.395 mkr mot 1.350 mkr året før. Dette er en økning på tre prosent. Omsetningstallene inkluderer utfakturert husleie og felleskostnader til leietagere. Det ble mottatt statstilskudd på 246 mkr for 2013 eller 17,6 % av driftsinntektene (228 mkr og 16,9 % i 2012).

Driftsresultatet for 2013 ble 134 mkr. Dette er en økning med 35 mkr fra 99 i 2012. Økningen kan forklares med en avsetning i 2012 for kostnader i forbindelse med nedleggelse av to studie­steder på 6,6 mkr, samt en avsetning for estimert tap på husleiekontrakt på 28,2 mkr som en konsekvens av nedleggelse av Studentenes hus. Hovedsakelig på grunn av en betydelig investerings­aktivitet i digitalisering av campus, øker årets avskrivninger med 12,1 mkr til 68,9 mkr.

Årets resultat før skatt ble 73,9 mkr. Det er i 2013 ingen skattekostnad, grunnet ingen betalbar skatt og ingen balanseføring av utsatt skatt på fremførbare underskudd. Således ble også årsresultatet etter skatt 73,9 mkr.

Pr. 31. desember 2013 var egen­kapitalen til stiftelsen 548 mkr mot 595 mkr pr. 31. desember 2012. Årets effekt av estimatavvik på pensjoner beløper seg til 121 mkr og er ført mot stiftelsens egenkapital (jfr. note 14). Avviket for­klares i stor grad av endrede forutsetninger for levealdersjustering ved beregning av pensjonsforpliktelsen.

Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5 % i 2013. Øvrig anleggs- og driftsmidler er også avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

I desember 2013 byttet Handelshøyskolen BI hovedbankforbindelse. DnB er igjen stiftelsen hovedbank. I forbindelse med skiftet, ble to rentebytteavtaler kjøpt ut. Øvrige avtaler ble novert til DNB. Disse transak­sjonene økte årets finanskostnader med 21,0 mkr.

Av restgjelden på 840,0 mkr forfaller 33,5 mkr i 6 avdrag, første gang 20.4.2016. Resterende lån forfaller 20. desember 2018. BI har anledning til å betale avdrag på minimum 10,0 mkr mellom forfallstidspunktene

Handelshøyskolen BI har en tilfredsstillende likviditet.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

ÅRSRESULTAT OG DISPOSISJONER:

Styret forslår følgende disponering av årsresultatet:
Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond (4,7) mkr
Årets tilførsel/(bruk) av fond for MSc og PhD stipend (4,5) mkr
Årets tilførsel/(bruk) av fond fysisk læringsmiljø (8,5) mkr
Overførsel til annen egenkapital 91,6 mkr
Sum disponert 73,9 mkr
Stiftelsens egenkapital utgjør pr. 31. desember 2013
Stiftelseskapital 1,3 mkr
Forskningsutviklingsfond 52,9 mkr
Fond for MSc og PhD stipend 11,0 mkr
Fond for fysisk læringsmiljø 0,0 mkr
Annen egenkapital 482,6 mkr
Sum egenkapital 547,8 mkr

Disponering av Forskningsutviklingsfond skjer gjennom den årlige budsjettprosessen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for disponering av de to fondene; fond for MSc og PhD stipend og fond for fysisk læringsmiljø.

Les hele resultatregnskapet