Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2013 hadde BI totalt 831 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 412 administrativt ansatte og 419 faglig ansatte.

Handelshøyskolen BI hadde ved utgangen av 2013 740 årsverk, en økning på 2,6 årsverk fra 2012. Antall faglige årsverk har økt med to til 345,2 årsverk i 2013. Av disse hadde 29 % internasjonal bakgrunn. Antallet professorer økte til 115 i 2013. Antall årsverk i administrasjonen ble redusert med 5,6 årsverk til 394,1. I tillegg var omlag 447 høyskoleforelesere tilknyttet BI i 2013.

BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder og nasjonal/etnisk opprinnelse.

Kvinner utgjør i dag 25 % av toppledelsen, 50 % av instituttlederne og 58 % av direktørene på BI.

BI har hatt særskilt fokus på å øke kvinneandelen blant professorer, direk­tører, ledelse og styrende organer de siste åtte årene. Kvinneandelen blant professorer var i 2013 21 % – mot 10 % i 2007. Ved utgangen av 2013 utgjorde kvinner 28 % av faglige årsverk på BI. Andelen menn i administrative stillinger var som i fjor 31 %. Kvinner utgjør i dag 25 % av toppledelsen, 50 % av instituttlederne og 58 % av direktørene på BI. I BIs Styre er kvinneandelen på 50 %, mens den utgjør 29 % i Kollegiet.

BI forplikter seg gjennom IA-avtalen og BIs seniorpolitikk til å jobbe aktivt for å stimulere medarbeidere til å stå i stilling til oppnådd aldersgrense. BI har i 2013 påbegynt et arbeide med sikte på å harmonisere aldersgrensen for admi­nistrative og faglige stillinger til 70 år. BI tilrettelegger for senior arbeidstakere, og har konkretisert flere tiltak for arbeids­takere over 60 år. Videre forplikter BI seg til å legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. BI rekrutterer i økende grad internasjo­nale medarbeidere og det er et bevisst fokus på å tilrettelegge et inkluderende arbeidsmiljø også for internasjonale medarbeidere.

BIs yrkesrelaterte helserisiko er primært knyttet til psykososiale forhold som samspill, konflikthåndtering, mestring og stress, samt ulike belastningsskader på muskel- og skjelettsystemet. Helsetilbudet til de ansatte har som hovedfokus å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefravær. BI har derfor samarbeidsavtaler med Bedriftshelsetjeneste og Psykologbistand A/S . Sykefraværet ved BI har ligget stabilt på 3–3,5 % de siste årene og utgjorde i 2013 totalt 2,64 %. Det er registrert én yrkesskade i 2013.

Medarbeidere ved BIs studiesteder i Kristiansand og Drammen har i 2013 blitt fulgt opp særskilt i forhold til avvik­lingen av studiestedene. Per dato har seks medarbeidere valgt å jobbe videre ved BI, mens de øvrige har inngått sluttavtaler. BI Kristiansand flyttet ved årsskiftet virksomheten til andre lokaler ved UiA.

Gjennom ulike «Jobb smartere» prosjekter har BI hatt fokus på kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser på tvers av virksomheten. I 2013 har arbeidet omfattet prosesser knyttet til karakterbegrunnelser, økt salgsfokus, faglig ressursallokering, søker/opptak, og kandidatformidling. I tillegg er det gjennomført flere store digitaliseringsprosjekter. I sum har dette vært krevende for organisasjonens medarbeidere og medført behov for noe økte administrative ressurser.

Se også Organisasjonsbeskrivelse