BI i 2015

I mars 2015 lanserte BI en ny og ambisiøs strategi. Tydelige prioriteringer skal bidra til at BI nærmer seg sitt overordnede mål: å bygge kunnskapsøkonomien.

Strategien bygger på tre konsepter:

International – fordi BI må operere på et internasjonalt nivå, og alle kandidater fra BI skal kunne jobbe i et internasjonalt arbeidsliv.

Impact – fordi BIs attraktivitet avhenger av kvaliteten på skolens innflytelse på internasjonal forskning, studentenes læring og praksis i næringsliv og samfunn.

Interaction – fordi kvaliteten på BIs aktiviteter avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom de faglig ansatte, mellom faglig ansatte og administrativt ansatte, mellom BI og studenter, og mellom BI, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Tre prioriterte tiltak ble iverksatt i løpet av 2015:

  • Skape en inspirerende førsteårsopplevelse («First Year Experience») for nye studenter, for å styrke prestasjoner og forbedre læringsutbytte.
  • Utvikle studieporteføljen og styrke programkvaliteten.
  • Definere og utvikle en BI-kandidatprofil som kombinerer akademisk styrke, ferdigheter og verdier.

Nøkkelresultater

BI ble belønnet med gode resultater gjennom 2015. Aldri før har BI hatt så mange søkere og nye studenter som ved studiestart høsten 2015.

Videre har det vært en økning i antall internasjonale studenter og faglig ansatte. Året har også vært preget av høy faglig aktivitet og forskningsaktivitet, og gode økonomiske resultater. Dette er resultatet av mange års innsats for at BI skal bli enda bedre på det skolen gjør best, nemlig forskning og forskningsbasert utdanning av den høyeste kvalitet.

BI fikk i juni bekreftelse på sin status som Triple Crown-skole med reakkreditering fra Equis for fem nye år. Utvikling og implementering av digitale løsninger for læring, eksamen og studentservice har vært et fokusområde for BI i flere år. Både studenter og ansatte har fått tilgang til nye digitale verktøy i 2015, og BI anerkjennes nå som en ledende institusjon på utvikling av et digitalt læringsmiljø. Nøkkelressurser fra BI har bidratt i internasjonale og nasjonale spesialiserte arbeidsgrupper og komiteer gjennom 2015. Tempo på utviklingen har vært høyt, og Styret ser det som nødvendig å redusere antallet nye prosjekter for å sikre kvaliteten og stabiliteten i dagens løsninger.

Nye initiativer

Styret har initiert en evaluering av hvordan BI overholder nasjonale og internasjonale lover, regler og standarder (compliance). I lys av dette har BI iverksatt en prosess som tar sikte på å identifisere lover og standarder, samt avklare kravene for å overholde disse.

Verdt å nevne fra 2015

Nordic Centre ved Fudan University feiret 20-årsjubileum i oktober. BI var en av initiativtakerne til senteret som i dag har 25 nordiske universitetsmedlemmer. Senteret ble grunnlaget for BIs masterprogram i samarbeid med School of Management ved Fudan University, BI-Fudan MBA Programme.

BI feiret tiårsjubileum for åpningen av BI – campus Oslo i Nydalen, en milepæl med tanke på utviklingen av BI som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Knut Haanæs ble utnevnt som ny styreleder på BI fra 1. august 2015.

Tusen takk

Styret retter en takk til ansatte, studenter, alumni, partnere og øvrige som har bidratt til BIs utvikling i 2015. BIs ansatte har vist både engasjement og evne til innovasjon og nytenking gjennom året. Med sine aktiviteter og prestasjoner har studenter og alumni fra BI utmerket seg som gode ambassadører for konseptene «international, impact and interaction». Alt dette styrker Styrets overbevisning om at BI utvikler seg i riktig retning.