Næringsliv og samfunn

BI regner det som essensielt å bidra til å forbedre virksomheter gjennom faglig sterke kandidater. Tett samarbeid med næringsliv og samfunn har alltid vært BIs styrke.

I 2015 ble BI Sustainability Council etablert. Rådet skal drive, videreutvikle og evaluere BIs arbeid med og initiativer innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft. BI anerkjenner det ansvaret som følger av å være en samfunnsinstitusjon med stor påvirkningskraft. Etikk og samfunnsansvar må være en integrert del av en handelshøyskole. Dette må gjenspeiles i alle BIs aktiviteter.

Gjennom året har BI demonstrert sin innflytelse på innovasjon, verdiskaping og konkurranseevne gjennom å dele forskningsbasert kunnskap med næringsliv og samfunn. BIs faglige medarbeidere bidro i 2014 med i snitt ti artikler eller kommentarer i norske medier hver dag.

Både faglige medarbeidere og administrativt ansatte fra BI bidrar med sin kunnskap inn i komiteer og arbeidsgrupper, både i Norge og internasjonalt. Professor Richard Priestley og Professor Hilde C. Bjørnland er blant de som gjennom 2015 utøvet betydelig innflytelse på aktuell politikk for norsk økonomi.

I 2015 var BI aktivt deltagende og en agendasetter i utviklingen av ny politikk for kunnskap, forskning og høyere utdanning. BI har lagt sin tyngde bak et krav om en bedre politikk for kunnskap og kompetanse, herunder et krav om en strategi for rekruttering av internasjonale studenter og bedre incentiver for etter- og videreutdanning.

Hvert år inviterer BI og studentforeningene nøkkelpersoner fra norsk nærings- og samfunnsliv til å holde eksklusive gjesteforelesninger for studenter og ansatte. Blant gjestene i 2015 var Statsminister Erna Solberg.

BI gjennomførte organisatoriske endringer i 2015 med det formål å styrke kvaliteten på interaksjonen og relasjonene med viktige interessenter, herunder studenter, alumni, partnere i næringslivet og samfunnet generelt. Et initiativ for å etablere et internasjonalt «Advisory Board» er en del av dette arbeidet.

BIs alumni-virksomhet skal legge til rette for tette og langsiktige relasjoner mellom alumni og BI. Over 70 000 alumni engasjeres i BIs virksomhet gjennom nettverk og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, og er gode rollemodeller i møte med BIs studenter.

Handelshøyskolen BI har siden 2007 samarbeidet med Redd Barna for å gi barn rett til skolegang med kvalitet. BIs julegave til ansatte i 2015 var en donasjon på 200 000 kroner til Flyktningehjelpen og deres arbeid for å få på plass skole og utdanning for barn og unge i konfliktområder. BI er også medlem av organisasjonen Scholars at Risk som promoterer akademisk frihet og menneskerettigheter for akademikere over hele verden. Flere av BIs medarbeidere engasjerte seg i det nordiske nettverket av FNs UN Principles for Responsible Management Education (PRME) gjennom året.